Những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 4/2024

Một số chính sách liên quan các vấn đề về như: quy định mới về tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm... chính thức có hiệu lực từ tháng 4/2024.