Những chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2023

Từ tháng 9/2023, nhiều chính sách kinh tế có hiệu lực như: 7 nhu cầu về vốn không được ngân hàng cho vay; được vay ngân hàng này để trả nợ ngân hàng khác;...