Số tài khoản chứng khoán ở Việt Nam lên gần mốc 7 triệu

Trong năm 2022, Việt Nam có thêm gần 2,6 triệu tài khoản chứng khoán mới, tăng trưởng 60% so với năm trước.