Tháng 1/2023, Tổng cục Thuế thu ngân sách nhà nước đạt gần 166.000 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1/2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 165.700 tỷ đồng, bằng 12,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 104,4% so với cùng kỳ năm 2022.