Từ đầu năm đến nay, hơn 28,8 triệu tài khoản được phê duyệt, kích hoạt sử dụng trên ứng dụng "VssID-BHXH số"

5 tháng đầu năm 2023, ngành BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước và thế giới. Song với quyết tâm, nỗ lực cao nhất, toàn Ngành đã vượt qua gian khó, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.