Doanh nhân nhân tố quan trọng trong sự nghiệp “Dân giàu, nước mạnh”

Từ những năm đầu thập kỷ 80 thế kỷ trước, trong khi tìm đường thoát khỏi khủng hoảng, thực tế khách quan trong và ngoài nước đã gợi ra cho chúng ta nung nấu suy tư về sự nghiệp phải làm sao cho: “Dân giàu, nước mạnh” Ngày xuân, chúng ta hãy thử bàn về vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp phát triển đất nước.